www.lakossagcsere.hu www.xxszazadintezet.hu www.orwell.hu www.xxiszazadintezet.hu www.terrorhaza.hu www.koestler.hu www.magyartragedia1945.hu www.magyarforradalom1956.hu www.szexualisforradalom.hu www.magyarholokauszt.hu www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu www.habsburg.org.hu
Adatvédelem
Adatvédelem

I. A Közép- és Kelet Európai Társadalom és Történelen Kutatásáért Alapítvány ezúton teszi közzé az adatvédelmi és - kezelési elveit és politikáját - melyet magára nézve kötelez? er?vel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmér?l és a közérdek? adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelmér?l a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésér?l rendelkezéseit, illet?leg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

II. Adatvédelmi Irányelvek:

A honlapot fenntartó Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése el?tt világos, figyelemfelkelt? és egyértelm? közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja ?t az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveir?l. Mindezeken túlmen?en, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelez?vé, a Alapítvány felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelez? adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendel? jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésr?l való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létez? adatkezelésb?l továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételér?l.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Alapítvány az eredeti adatfelvétel céljától eltér? célra kívánja felhasználni, err?l a felhasználót tájékoztatja, és ehhez el?zetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illet?leg lehet?séget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az törvényekben és jogszabályokban rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységér?l az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A fenntartó kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelez? adatszolgáltatást megtagadja.

A Alapítvány kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illet?leg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.


vissza
társoldalak

 Fejlesztette a 
CENTER.HU Kft.


      Adatvédelem  |  Impresszum  
XX Század Intézet Terror Háza www.orwell.hu